Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αδειοδότηση Μονάδων Συλλογής, Μεταφοράς και Αποθήκευσης Στερεών – Μη Επικινδύνων και Επικινδύνων Αποβλήτων καθώς και Διαλυτηρίων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διάθεσης αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης ή και μεταφόρτωσης. Παράλληλα με την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών εκπονούνται και οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες σχεδιασμού των εγκαταστάσεων ή έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.