Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Με το Π.Δ. 17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές σε επιχειρήσεις σχετικά με θέματα υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Γίνεται συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου κάθε φορά που είναι προγραμματισμένο να γίνεται επίσκεψη στους χώρους εργασίας και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.

Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιείται και η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.