Ανάπτυξη & Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης

Σύνταξη τεχνικού φακέλου για:

  • Διαχείριση ποιότητας 9001
  • Διαχείριση υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων
  • HACCP
  • ISO 22000
  • Περιβαλλοντική διαχείριση 14001