Υπηρεσίες

 • Οικοδομικές Άδειες

  Εκπόνηση & επίβλεψη πλήρης σειράς μελετών για ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων & επαγγελματικών χώρων.

 • Άδειες Λειτουργίας

  Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση: Επαγγελματικών Εργαστηρίων / Βιοτεχνιών / Βιομηχανιών, Συνεργείων Αυτοκινήτων, Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Αδειες Λειτουργίας Καταστημάτων.

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διάθεσης αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης ή & μεταφόρτωσης.

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

  Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης

  Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων έχει σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά & τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικών των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική.

 • Μελέτες Πυρασφάλειας

  Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας & Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας.

 • Ανάπτυξη & Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης

  Σύνταξη τεχνικού φακέλου για πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001, ISO 22000.

 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά

  Το γραφείο μας διαθέτει τη σχετική άδεια να εκδίδει τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ταχύτατα & υπεύθυνα.