Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το γραφείο μας διαθέτει τη σχετική άδεια να εκδίδει τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ταχύτατα και υπεύθυνα.